Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

 

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Dukla informuje, że jest zainteresowane nabyciem gruntów leśnych1 oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia2, poprawiających warunki gospodarowania lub powiększających zasoby i uprawy leśne, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 

  1. bezpośrednio przylegających do gruntu w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Dukla – dłuższym lub więcej niż jednym bokiem albo łączących kompleksy leśne ze sobą;
  2. stanowiących samodzielne jednostki gospodarowania, tj. nieruchomości leśne lub grunty przeznaczone do zalesienia o powierzchni co najmniej 3 ha, z faktycznym i prawnym dostępem do dróg publicznych; umożlwiających jednocześnie prowadzenie na tych nieruchomościach racjonalnej gospodarki leśnej;
  3. umożliwiających zniesienie współwłasności z Lasami Państwowymi;
  4. których nabycie doprowadzi do wyrównania granic kompleksów leśnych;
  5. których nabycie doprowadzi do wypełnienia lub zmniejszenia enklaw/półenklaw gruntów obcych wśród gruntów w zarządzie Nadleśnictwa;
  6. przydatnych dla Nadleśnictwa na potrzeby budowy infrastruktury służącej gospodarce leśnej (np. skład drewna, dojazd do kompleksu leśnego, itp.).

 

Oferta dotyczy nieruchomości położonych w zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa Dukla3. Podmioty zainteresowane ofertą proszone są o kontakt na adres poczty elektronicznej: dukla@krosno.lasy.gov.pl lub telefonicznie +48 13 43 73 950.

 

W celu umożliwienia wstępnej weryfikacji przydatności nieruchomości do nabycia, należy przesłać wypełniony „Formularz oferty sprzedaży gruntu” (wg załącznika) na adres poczty elektronicznej dukla@krosno.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną na  adres: Nadleśnictwo Dukla, ul. Popardy 44, 38-451 Równe.

 

Informacje dodatkowe:

  • Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone będzie weryfikacją przydatności gruntów na cele gospodarki leśnej, ponadto wymagać będzie uprzedniego uzyskania przez Nadleśnictwo zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na nabycie nieruchomości.
  • Nabycie nieruchomości może nastąpić za cenę ustaloną w wyniku negocjacji, nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego4.
  • Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

 


Zbigniew  Żywiec
Nadleśniczy

Nadleśnictwa Dukla

 

(podpisano elektronicznie)

 

 

 

 

1) Oznaczone jako lasy w prowadzonej przez starostę ewidencji gruntów i budynków.

2) Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst. jedn. Dz.U.2021.1275 ze zm.).

3) Właściwe nadleśnictwo ze względu na położenie nieruchomości można ustalić na mapie

interaktywnej (https://www.bdl.lasy.gov.pl)

4) Art. 37 ust. 3 i 5 ustawy o lasach.