Wydawca treści Wydawca treści

Nasze lasy

Typy siedliskowe lasu:
Siedliska nizinne zajmują 2,0% (293,98 ha), siedliska wyżynne 12,2% (1753,92 ha), a siedliska górskie 85,8% (12404,17 ha). Siedliska świeże zajmują 94,8% (13712,73 ha), siedliska wilgotne 4,2% (597,40 ha), zaś siedliska bagienne 1,0% (141,94 ha).
W Nadleśnictwie Dukla zdecydowanie przeważa siedlisko lasu górskiego świeżego. Szczegółowe informacje dotyczące udziału powierzchni typów siedliskowych lasów Nadleśnictwie obrazuje diagram poniżej.

 

W Nadleśnictwie przeważają siedliska naturalne (43,7%) i zbliżone do naturalnych (28,4%). Część terenów Nadleśnictwa (27,9%) stanowią siedliska zniekształcone (zubożenie naturalnej żyzności, obniżenie sprawności siedliska, zmniejszenie produkcyjności i innych funkcji). Siedliska zdegradowane określono na powierzchni 7,20 ha, a przekształcone na 1,62 ha.
Siedliska zniekształcone są ukształtowane pod wpływem zmienionej roślinności leśnej, gdzie na żyzne siedliska wprowadzono sztucznie drzewostany sosnowe, w mniejszym stopniu modrzewiowe i świerkowe. Było to wynikiem prowadzenia na dużą skalę zalesień terenów połemkowskich i nieużytków porolnych. Dużą powierzchnię stanowi również sukcesja naturalna na dawnych gruntach rolnych, gdzie proces kształtowania środowiska leśnego trwa.

 

Stan siedlisk leśnych w Nadleśnictwie Dukla przedstawia poniższy diagram.

 

Udział powierzchniowy gatunków
Drzewostany Nadleśnictwa Dukla tworzą głównie buk, jodła i sosna. Ponad 1% udział powierzchniowy mają również gatunki: Jw, Św, Md, Olsz, Gb, Db i Js. Udział pozostałych gatunków nie przekracza 0,5% powierzchni leśnej.

 

  

 

Udział powierzchniowy gatunków:
Drzewostany Nadleśnictwa Dukla tworzą głównie buk, jodła i sosna. Ponad 1% udział powierzchniowy mają również gatunki: Jw, Św, Md, Olsz, Gb, Db i Js.

Udział pozostałych gatunków nie przekracza 0,5% powierzchni leśnej.   

 

W Nadleśnictwie Dukla najliczniej reprezentowane są drzewostany w klasie odnowienia (KO). Wysoki udział mają drzewostany średnich (III i IV) klas wieku. Występuje mała ilość drzewostanów w I i II klasie wieku.  

  

 

  Ocena stanu zasobów drzewnych:

  

 Największe znaczenie w wielkości przyrostu mają oczywiście gatunki panujące, buk, jodła i sosna. Największy spodziewany przyrost bieżący roczny odłoży się w jodle (39755 m3/rok) czyli ponad 35% przyrostu wszystkich gatunków, buk (39355 m3/rok) – 34% i sosna (15960 m3/rok)- 14%. Łączny spodziewany bieżący przyrost roczny wszystkich gatunków drzew dla Nadleśnictwa Dukla wynosi 113385 m3/rok.