Wydawca treści Wydawca treści

miejsca rozpalania ognia

Pożar lasu jest jednym z najniebezpieczniejszych zagrożeń dla naszych lasów. Niestety aż 90% pożarów w lasach spowodowanych jest przez człowieka. Wystarczy iskra, zapalone ognisko w miejscu niedozwolonym,  pozostawiony niedopałek papierosa aby spłonęło wiele hektarów lasu. Podczas pożaru giną owady, ptaki, zwierzęta, bardzo często są to gatunki rzadkie i istotne dla zachowania bioróżnorodności . Również zniszczeniu ulega roślinność  z cennymi siedliskami przyrodniczymi a do atmosfery wydzielają się toksyczne dymy. Po pożarze las – płuca ziemi  odradza się przez dziesiątki lat.

Ochrona lasu przed pożarami i zasady korzystania , zachowania się w lesie  oraz konsekwencje naruszenia przepisów przeciwpożarowych określą następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej art. 3 i art.9 ( Dz.U. z 2018 r., poz.620 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 z późn.zm.) art.11 i  art.26
  • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania) art.29 i art. 30
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r., poz.1614 z póź.zm) art.15 i art.124
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., Nr 719 z póżn.zm ) par.39-40; par.42-43
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. z 2006 r. , Nr 58 , poz.405 z późn.zm.) par.12

 

Podstawowe czynności , których wykonywanie w lesie jest zabronione:

W lasach oraz na terenach śródleśnych , jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
  2. korzystanie z otwartego płomienia;
  3. wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych;
  4. palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi

 

Zgodnie z art. 82 §3 oraz §4 Kodeksu Wykroczeń Nadleśnictwo może nałożyć mandat karny za rozpalanie ogniska poza miejscem do tego wyznaczonym w wysokości do 500 zł.

 

Na terenie Nadlenictwa Dukla miejscem wyznaczonym do rozpalania ognisk jest Pole namiotowe Stasiana - lokalizacja wskazana na mapie poniżej.