Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu obejmuje całość prac związanych z odnawianiem i pielęgnowaniem lasu:

-  Pierwszymi etapami są selekcja i nasiennictwo, których zadaniem jest dostarczenie odpowiedniej ilości, najlepszych jakościowo nasion.

-  Drugim – szkółkarstwo, które ma za zadanie wyprodukowanie materiału sadzeniowego jak najwyższej jakości.

- Trzecim etapem jest: założenie upraw w ramach odnowień lub zalesień oraz pielęgnacja lasu, aż do momentu dojrzałości.

- Do pielęgnacji zaliczamy:

* pielęgnowanie gleby, służące ochronie sadzonek przed ujemnym wpływem chwastów;

* czyszczenia wczesne w fazie uprawy;

* czyszczenia późne w fazie młodnika,

Czyszczenia mają charakter selekcji negatywnej. Polegają głównie na eliminowaniu drzew wadliwych, opanowanych przez choroby lub szkodniki, a także niepożądanych domieszek.

 

Hodowla selekcyjna drzew leśnych w Nadleśnictwie prowadzona jest w następujących obiektach bazy nasiennej:

 

  • Drzewostany nasienne gospodarcze                     

 

 

  • Uprawy pochodne  

 

 

  • Drzewa mateczne: na terenie Nadleśnictwa wytypowano 8 jodeł (obręb Tylawa) jako drzewa mateczne.

Na terenie n-ctwa Dukla na przełomie lat 1992-2000 powstał Leśny Ośrodek Nasienny w skład którego wchodzą: Wyłuszczarnia, Przechowalnia nasion oraz Stacja Oceny Nasion. Leśny Ośrodek Nasienny przechowuje nasiona oraz wyłuszcza szyszki nadleśnictwom RDLP Krosno jak również RDLP Kraków, Katowice, czasami Radom, Lublin oraz pobliskim Parkom Narodowym. 

 

Produkcja szkółkarska prowadzona jest w ograniczonym zakresie ze względu na warunki ekologiczne i ekonomiczne.

Nadleśnictwo nie prowadzi gospodarki szkółkarskiej, posiada tylko jedną niewielką szkółkę podokapową (trzy pola siewne) w leśnictwie Cergowa w oddziale 45b o powierzchni całkowitej 0,39 ha, gdzie wysiewana jest jodła. Trzy razy w dziesięcioleciu pozyskane jest z tej powierzchni średnio 30 tysięcy sztuk sadzonek.

  

Zakładanie upraw w ramach odnowień i zalesień.

            Prace hodowlane z zakresu odnawiania i zalesiania przewidziane do realizacji w Nadleśnictwie Dukla w latach 2018 – 2027, obejmują łączną powierzchnię 567,47 ha.

 

            Pielęgnacja:

            Działania pielęgnacyjne z zakresu hodowli lasu przewidziane do realizacji w Nadleśnictwie w latach 2018-2027 na łącznej powierzchni 9167,48 ha, obejmują:

  • Pielęgnowanie upraw – 346,02 ha
  • Pielęgnowanie młodników – 1368,29 ha
  • Trzebieże – 7453,17 ha

Rozmiar powierzchniowy pielęgnacji lasu może być zwiększony, w miarę powstawania nowych w tym zakresie potrzeb.

 

Ocena zgodności składu gatunkowego drzewostanów z GTD:

            Drzewostany zgodne z typem drzewostanu, więc i perspektywicznym celem gospodarowania, zajmują 64,6% powierzchni wszystkich drzewostanów Nadleśnictwa Dukla. Znaczący jest też udział drzewostanów częściowo zgodnych, które zajmują 35,4%, a są to głównie sośniny na gruntach porolnych. Drzewostany niezgodne z typem drzewostanu na terenie Nadleśnictwa nie występują.