Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Dukla sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na ogólnej powierzchni 2452,35 ha ( wg. stanu na 01.01.2022 r.)

Zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach określa ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2100 z póżn.zmian.).
Stosownie do  przepisów  w/w ustawy, Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą     i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu prawidłowej gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań, na wniosek właściciela lasu udzielają pomocy poprzez:
• doradztwo w zakresie zalesiania i gospodarki leśnej,
• odpłatne udostępnienie sadzonek drzew i krzewów oraz specjalistycznego sprzętu leśnego, pomoc w organizacji wykonania zadań gospodarczych w lesie( art.35 ust.3-5)
• wykonanie zarządzonych przez starostę zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych
• sporządzanie  wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów oraz prowadzenie  banku danych o lasach.

          Sprawy związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności prowadzi podleśniczy Leśnictwa Franków, który  pełni dyżur w każdy czwartek od godz.730 do 1030 , w  kancelarii Leśnictwa Franków Równe ul. Popardy 44.                                                                                                                                          

Nadzorowany teren

Osoba sprawująca nadzór

Telefon kontaktowy

Gminy: Dukla; Jaśliska-obr.ew.: Czeremcha, Daliowa, Jaśliska, Lipowiec i Szklary; Iwonicz Zdrój; Miejsce Piastowe; Krościenko Wyżne

    Podleśniczy                Leśnictwa Franków

665 942 057


          Zgodnie z art.14a. ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach  oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna (Dz. U. z 1999 r., poz. 800, z późn. zm.), właściciele lasów mają obowiązek zgłaszać pozyskane ze swojego lasu drewno do cechowania. W tym celu właściciel zawiadamia właściwego terytorialnie nadleśniczego poprzez złożenie wniosku o pozyskaniu drewna. Nadleśniczy wystawia dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna.