Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunków i siedlisk

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"


Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33 220 366,48 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 23 206 997,57 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 19 725 947,92 zł

W Nadleśnictwie Dukla działaniami ochronnymi objęty zostanie obszar Natura 2000. Prace prowadzone będą w latach 2019-2023, na terenie leśnictwa Kamionka.

 


Realizacja Projektu KIK/53 w Nadleśnictwie Dukla.

Od 2012 roku na terenie Nadleśnictwa Dukla realizowany jest projekt pn. „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne", dofinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 2: Środowisko i infrastruktura, Obszar tematyczny: Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych. Na podstawie podpisanej Umowy Partnerstwa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „ Pro Carpathia " Nadleśnictwo Dukla jest Partnerem Projektu Nr 7 ( PP7).

Projekt „ Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne"
(KIK/53) współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej"

 

Od 2012 roku na terenie Nadleśnictwa Dukla realizowany jest projekt pn. „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne", dofinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 2: Środowisko i infrastruktura, Obszar tematyczny: Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych.
    Na podstawie podpisanej Umowy Partnerstwa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „ Pro Carpathia "  Nadleśnictwo Dukla jest Partnerem Projektu Nr 7 ( PP7).
    W  projekcie zaplanowano do wykonania następujące zadania:
Działanie nr 1 – weryfikacja i waloryzacja korytarzy ekologicznych oraz rekomendacja do objęcia ich ochroną, w ramach którego zaplanowano: wyznaczenie istniejących korytarzy migracyjnych, obejmujące:
a)    zgromadzenie informacji o: miejscach przejść wilków, niedźwiedzi, rysi, żubrów, jeleni, dzików i łosi, przez drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, o miejscach kolizji drogowych z udziałem zwierząt, o szlakach migracji zwierząt,
b)    w zakres prac terenowych służących identyfikacji korytarzy ekologicznych dużych ssaków drapieżnych i kopytnych wchodzi: inwentaryzacja przejść zwierząt przez drogi publiczne o utwardzonej nawierzchni dwukrotnie w ciągu każdej zimy, uzupełnianie w/w danych bieżącymi informacjami w okresie zimy  na podstawie kart obserwacji oraz danych o kolizjach drogowych z udziałem zwierząt, obserwacje miejsc przekraczania przez zwierzęta dróg publicznych o utwardzonej nawierzchni w okresie wegetacyjnym, zgodnie z przyjętą metodyką.
Działanie nr 2 – informacyjno – edukacyjne, w ramach którego zaplanowano udział i pomoc w organizacji przedsięwzięć w zakresie promocji i rozpowszechnieniu informacji o projekcie.
    Projekt będzie realizowany w latach 2012-2014. Podstawowym celem projektu jest ochrona ostoi fauny puszczańskiej w Karpatach poprzez wyznaczenie oraz ochronę istniejących korytarzy ekologicznych a także podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców na temat potrzeby i roli korytarzy migracyjnych zwierzyny oraz zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym. Ponieważ nie jest możliwe uwzględnienie wymagań wszystkich gatunków fauny dla których korytarze migracyjne są szczególnie ważne do projektu przyjęto monitoring wybranych gatunków wskaźnikowych o bardzo dużych wymaganiach siedliskowych tj : wilka, rysia, niedźwiedzia, jelenia, dzika, żubra, łosia.

 

Realizacja Projektu KIK/53 w Nadleśnictwie Dukla.

W realizację  Projektu  „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne"(KIK/53) współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach  szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej"  zaangażowane jest 9 osób, w tym w biurze 1 osoba asystent regionalny, do prac terenowych 8 osób.
Trzykrotnie przeprowadzono inwentaryzację wzdłuż dróg publicznych z opisem przejść w dniu: 24.01.2012 r., 14.12.2012 r. , 15.02.2013 r.
Zbierano również informację o przejściach zwierzyny wzdłuż dróg publicznych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, wypełniając Karty inwentaryzacji z przejściami zwierzyny. Na podstawie zestawionych wyników wytypowano przejścia do monitoringu w okresie wegetacji.
Zebrano informacje o kolizjach drogowych z udziałem zwierząt na podstawie rozesłanych ankiet do 22 podmiotów.
Zakupiono sprzęt do obserwacji i monitoringu przejść zwierzyny w okresie wegetacji. Prace rozpoczną się w maju 2013 r.

Sporządziła:
Asystent Regionalny PP7
Wiesława Żywiec

 

                                

 

     Realizacja Projektu KIK/53 w Nadleśnictwie Dukla – okres wegetacji.    Od maja 2013 r. na terenie Nadleśnictwa Dukla rozpoczęły się obserwacje przejść zwierzyny przez drogi publiczne w okresie wegetacji. Na podstawie inwentaryzacji miejsc przekraczania dróg publicznych przez zwierzynę w okresie zimy, uzupełnione bieżącymi informacjami i kolizjami drogowymi z udziałem zwierząt, zostały wyznaczone miejsca obserwacji w okresie wegetacji. W miejscach tych ustawiane są fotopułapkolinie ( 5 urządzeń wykonujących automatycznie zdjęcia zwierząt przekraczających drogi). W miejscach przejść zwierzyny przez drogi publiczne zbyt szerokie, aby objąć je monitoringiem z fotopułapek prowadzone są  bezpośrednie obserwacje nocne przez pracowników Nadleśnictwa Dukla. Obserwatorzy rozstawiani są co kilkadziesiąt metrów a do obserwacji wykorzystują wysokiej klasy lornetki i noktowizory. Działanie to ma na celu zbadanie, czy zwierzyna korzysta z tych samych przejść w ciągu całego roku. 

Sporządziła:
Asystent Regionalny PP7
Wiesława Żywiec

 

 

 

Projekt „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne"
(KIK/53) współfinansowany przez Szwajcarię w ramach  szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej"