Wydawca treści Wydawca treści

PLAN URZĄDZENIA LASU

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Dukla prowadzona jest na podstawie planu urządzenia lasu, sporządzanego na okres 10 lat.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Dukla sporządzono na lata 2018 - 2027.

Został on zatwierdzony przez Ministra Środowiska pismem z dnia 02.10.2019 r. znak sprawy:  DL-I.4100.3.2019.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Dukla na lata 2018-2027 zawiera zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB 180002 na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Dukla (art. 28 ust. 10, art.28 ust.11 pkt 3a Ustawy o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004r.)