Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie Lasu

Etat użytkowania dla Nadleśnictwa Dukla na lata 2018 – 2027.

Na wielkość użytkowania składają się:

Użytki rębne zaliczone na poczet przyjętego etatu

Użytki rębne zaprojektowano w ramach gospodarstw dla poszczególnych obrębów. W celu osiągnięcia pożądanych docelowych składów gatunkowych odnowień w poszczególnych typach siedliskowych lasu i wyodrębnionych siedliskach przyrodniczych oraz dla zapewnienia najkorzystniejszych warunków wzrostu i rozwoju istniejących odnowień, zastosowano sposoby użytkowania i rodzaje rębni w oparciu o ustalenia KZP i Zasad hodowli lasu.

  

We wszystkich gospodarstwach zaplanowany etat wynika z potrzeb hodowlanych lub potrzeb przebudowy drzewostanów. W Nadleśnictwie Dukla do pilnej przebudowy pełnej w ramach użytkowania rębnego przewidziano 210,84 ha drzewostanów sosnowych i świerkowych.

Zaprojektowany na 10-lecie etat rębny zaliczony na poczet przyjętego etatu dla Nadleśnictwa Dukla wynosi 291 391 m3 grubizny netto.

Cięciami rębnymi objęto 36,2% powierzchni drzewostanów. Ogółem w użytkowaniu rębnym zaprojektowano pozyskanie 7,3% zasobów drzewnych, z czego największy procent poboru miąższości i powierzchni  manipulacyjnej cięć przewidziano w drzewostanach w klasie odnowienia, głównie ze względu na konieczność
odsłaniania młodego pokolenia.

Użytkowanie rębne niezaliczone na poczet etatu

W bieżącym okresie gospodarczym przewidziano w ramach cięć rębnych  niezaliczonych na poczet etatu powierzchniowego uprzątnięcie nasienników i przedrostów. Uprzątnięcie nasienników i przedrostów projektowano tylko w niezbędnej ilości, w pozostałych przypadkach z uwagi na aspekty ekologiczne nie przewiduje się ich do uprzątnięcia. Łączna miąższość użytków rębnych niezaliczonych na poczet etatu powierzchniowego wynosi 820 m3 netto.

 

Użytki przedrębne

            W ramach użytkowania przedrębnego zaplanowano czyszczenia późne i trzebieże selekcyjne. W trzebieżach późnych uwzględniono te pozycje, w których projektowane jest pozyskanie grubizny. Powierzchniowy rozmiar użytkowania przedrębnego określono na podstawie wskazań gospodarczych ustalonych podczas prac terenowych.

Powierzchniowy etat użytkowania przedrębnego obejmujący (CP-P, TW, TP) wynika z potrzeb pielęgnacyjnych drzewostanów i wynosi 7728 ha.

Przyjęty orientacyjny etat miąższościowy wynosi 309 116 m3 netto.

Cięciami przedrębnymi objęto 53,7% drzewostanów. Cięcia trzebieżowe w drzewostanach o składzie gatunkowym częściowo zgodnym z typem siedliskowym lasu powinny mieć charakter przekształceniowy. Charakter cięcia w użytkach przedrębnych należy przyjmować na podstawie aktualnego stanu lasu, w czasie jego wykonania.