Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu

Stan zdrowotny lasów Nadleśnictwa Dukla oceniono jako dobry. Jedynie w leśnictwie Iwonicz (lasy uzdrowiskowo-klimatyczne wokół uzdrowiska Iwonicz), głównie starodrzewia bukowe, w wyniku opanowania przez huby pniowe wykazują wyraźne symptomy osłabienia kondycji zdrowotnej. W pozostałych drzewostanach bukowych i jodłowych stan zdrowotny jest dobry.

Nieznaczne osłabienie kondycji zdrowotnej obserwuje się w drzewostanach sosnowych i świerkowych rosnących na gruntach porolnych, cyklicznie uszkadzanych przez wiatr i okiść oraz grzyby korzeniowe. Gatunkiem liściastym wykazującym obecnie najsilniejsze zachwianie zdrowotności jest jesion. Szczególnie niepokojące jest wyraźne nasilenie uszkodzeń w drzewostanach starszych klas wieku, gdzie na skutek silnego osłabienia drzew dochodzi do wydzielania się posuszu o charakterze gniazdowym.

Zagrożenia ze strony czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych:

1) Zagrożenia abiotyczne

Szkody od wiatru i śniegu

powtarzające się chronicznie szkody od wiatru (złomy, wywroty) i śniegu (okiść) występują z reguły w formie rozproszonej „PCL-po całym lesie", mają charakter pojedynczy, co najwyżej grupowy. Szkody od okiści występują każdej zimy w formie rozproszonej, głównie w drzewostanach na gruntach porolnych.

Osuwiska

Tereny podatne na osuwiska stanowią 17,8% powierzchni Nadleśnictwa. Najbardziej narażone na występowanie ruchów masowych i osuwisk są lasy leśnictw: Folusz, Cergowa, Piotruś, Kamionka. W pozostałej części lasów tereny osuwiskowe występują wyspowo i w rozproszeniu, w większości wypadków są to osuwiska zamarłe i utrwalone przez las.

Zakłócenia stosunków wodnych

pojawiające się ostatnio dłuższe okresy suszy i związane z nimi obniżenie poziomu wód gruntowych mają lokalnie niekorzystny wpływ na fizjologiczne procesy gospodarki wodnej drzew, prowadząc do okresowego osłabienia drzewostanów (Bk, Db, Olcz) widoczne jedynie w ograniczonych miejscach (nieduża powierzchnia).

 

2) Zagrożenia biotyczne

Zagrożenia od zwierzyny

Z zagrożeń biotycznych istotniejszym problemem są szkody powodowane przez zwierzynę płową. Uwidaczniają się one głównie w uprawach podokapowych, gdzie obserwuje się zgryzanie, a w młodnikach oraz w młodszych drzewostanach - spałowanie.

Zagrożenia od grzybów

Grzyby korzeniowe (opieńkowa zgnilizna korzeni, korzeniowiec wieloletni) występują rzadko i w rozproszeniu - głównie w drzewostanach na gruntach porolnych (So, Św) oraz w drzewostanach bukowych i jodłowych starszych klas wieku i niektórych d-stanach olszy szarej. Lokalne znaczenie ma występowanie hub pniowych (Jd, Bk) oraz raka jodły, które wpływają istotnie na upodatnienie fragmentów d-stanów na niekorzystne oddziaływanie czynników abiotycznych (złomy). Jawor lokalnie podatny jest na infekcje gruzełka cynobrowego. Nie ustąpiła choroba polegająca na zamieraniu jesionu.

Zagrożenia od owadów

Zagrożenie ze strony szkodników liściożernych jest niewielkie i dotyczy okresowo foliofagów dęba (zwójka zieloneczka, miernikowce i gatunki towarzyszące), zawodnicy świerkowej w młodszych drzewostanach świerkowych oraz lokalnego występowania obiałki pędowej w młodnikach jodłowych. Zagrożenie od szkodników wtórnych sosny (cetyńce, smolik) jest niewielkie, jedynie przy większych klęskach od wiatru i śniegu lokalnie może wzrastać.

 

  3) Zagrożenia antropogeniczne

            Położenie Nadleśnictwa wokół  miast  i   w   rejonie   o   dużym   zaludnieniu, powoduje   nasilanie  się   szkód antropogenicznych:

- zaśmiecanie lasu

- nie ukierunkowany ruch turystyczny

- wjazd do lasu pojazdami silnikowymi

- nadmierne zbieractwo owoców runa
- kradzieże drewna

 

4) Średnioroczny rozmiar zadań z ochrony lasu

- zabezpieczenie chemiczne upraw przed zwierzyną – 420 ha

- zabezpieczenie mechaniczne upraw przed zwierzyną – 2 ha

- grodzenie upraw – 5 ha

- czyszczenie i konserwacja budek lęgowych – 210 szt.

- wywieszanie nowych budek lęgowych – 40 szt.

- wywieszanie pułapek feromonowych – 30 szt.

 

5) Ochrona przeciwpożarowa

Zagrożenie pożarowe jest minimalne, co jest związane ze strukturą siedlisk i drzewostanów oraz z działaniami profilaktycznymi Nadleśnictwa. Zagrożenie występuje na powierzchniach nieleśnych, zwłaszcza na nie wykaszanych łąkach oraz w pobliżu miejsc biwakowania w okresach letnich.

Najważniejsze działania Nadleśnictwa w zakresie ochrony ppoż. to:

-utrzymanie porządku wzdłuż szlaków komunikacyjnych i turystycznych                                                                

- utrzymanie patroli ppoż. w okresie zagrożenia

- utrzymanie bazy sprzętu ppoż.

- utrzymanie zbiornika ppoż. w leśnictwie Barwinek o pojemności 3600 m3

-uwzględnienie tematyki pożarów lasu w działalności edukacyjnej

 

           

96% powierzchni lasu Nadleśnictwa Dukla stanowią lasy zaliczone do grupy lasów ochronnych. Powierzchnię kategorii lasów ochronnych przedstawia poniższa tabela.