Wydawca treści Wydawca treści

Jaśliski Park Krajobrazowy

Południową część zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa obejmuje Jaśliski Park Krajobrazowy,utworzony Rozporządzeniem Nr 20 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 27 marca 1992 roku (Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego Nr 7. Plan ochrony Parku ustanowiono Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 129, poz. 1809).

 

 

Jaśliski Park Krajobrazowy utworzony został w celu ochrony dorzecza górnej Jasiołki i źródlisk Wisłoka we wschodniej części Beskidu Niskiego, przy granicy ze Słowacją. Położony jest w strefie przejściowej między Karpatami Wschodnimi i Zachodnimi, obejmując północne stoki głównego grzbietu karpackiego między przełęczami Sarbowską i Łupkowską. Na zachodzie graniczy z Magurskim Parkiem Narodowym, od północy i wschodu z Obszarem  Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, a od południa, przez granicę państwową,
ze słowackim obszarem chronionego krajobrazu – ChKO „Vychodne Karpaty". Cele ochronne wyznaczają: ukształtowanie krajobrazów, unikatowość elementów przyrodniczych i historycznych, niskie zaludnienie oraz bezpośrednie sąsiedztwo parku narodowego. W zasięgu Nadleśnictwa znajduje się zachodnia część Parku.
Grunty Nadleśnictwa Dukla w granicach parku wynoszą 7942,79 ha. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Park zajmuje 12596,41 ha.