Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Sieć Natura 2000 powstała w celu zachowania szczególnie cennych i zagrożonych składników różnorodności biologicznej danego obszaru.

Obszary Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Dukla

Około 85 % powierzchni gruntów w zarządzie Nadleśnictwa znajduje się w zasięgu Obszarów Natura 2000

  • OSO  PLB180002 Beskid Niski – 12 548,25 ha
  • SOO PLH180001 Ostoja Magurska – 0,15 ha
  • SOO PLH180011Jasiołka – 17,3 ha
  • SOO PLH180014Ostoja Jaśliska – 8975,12 ha
  • SOO PLH180015 Łysa Góra – 1615,42 ha
  • SOO PLH180016 Rymanów – 49,80 ha
  • SOO PLH180018Trzciana – 1616,24 ha

W sieci Natura 2000 wyróżniamy:
·    Obszary Specjalnej Ochrony (OSO) wyznaczane dla ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, na terenach , gdzie ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju. Podstawą tworzenia tych obszarów jest dyrektywa europejska – Dyrektywa Ptasia.
·    Specjalne Obszary Ochrony (SOO) tworzone na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i flory, zwanej Dyrektywą Siedliskową. Powstały one w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych albo populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, albo w celu odtworzenia właściwego stanu siedlisk lub stanu tych populacji.
Teren Nadleśnictwa Dukla, a dokładnie jego południowa część leży w obszarze specjalnej ochrony ptaków ( OSO) o nazwie „Beskid Niski" (kod PLC 180002).
Na obszarze Nadleśnictwa Dukla wyznaczono także specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) tj. „ Ostoja Jaśliska", „ Łysa Góra", „ Trzciana", „ Jasiołka", „ Rymanów", „ Ostoja Magurska".
Obszarem Natura 2000 zostało objęte ponad 80 % powierzchni gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo Dukla.

Tekst i zdjęcia: Wiesława Żywiec